Права та обов’язки


Всі члени Асоціації, незалежно від виду членства, мають рівні права та обов’язки.


Всі члени Асоціації мають право:

• брати участь в управлінні Асоціацією у порядку, передбаченому Статутом;
• обирати та бути обраними до органів Асоціації;
• брати активну участь у роботі структурних підрозділів Асоціації, включаючи загальні збори відповідного відділення, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;
• брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених Правлінням Асоціації, в межах своєї компетенції;
• брати участь в будь-якій діяльності Асоціації у відповідності до Статуту та діючого законодавства, включаючи навчання;
• отримувати інформаційні матеріали УАФКД, в тому числі по проектам нормативно-правових документів.
• користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених Правлінням;
• отримувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Асоціації;
• отримувати сприяння у працевлаштуванні;
• обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, вносити на розгляд Асоціації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
• отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації;
• звертатися до Асоціації за захистом своїх законних прав та інтересів;
• вийти з Асоціації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
• Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями органів Асоціації.

Додатково, дійсні члени асоціації

• отримувати знижки при оплаті за участь у заходах, що організовує УАФКД;

Члени Асоціації зобов’язані:

• дотримуватись вимог Статуту, внутрішніх документів Асоціації та виконувати рішення З’їзду (Конференції), Правління та інших органів Асоціації;
• своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
• брати активну участь у досягненні цілей та завдань Асоціації, всіляко сприяти Асоціації у її діяльності;
• не вчиняти дій, що дискредитують Асоціацію;
• інформувати органи Асоціації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Асоціації, а також про факти порушення цього Статуту іншими членами Асоціації;
• нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Асоціації.